Aanvragen hebben meer kans van slagen als ze specifiek zijn durante gericht zijn op bepaalde informatie

Een persoon pass away niet tevreden are came across de uitkomst van zijn toegangsaanvraag van een gegevenssubject heeft het recht om een ??aanvraag bij de- gegevensbeschermingsfunctionaris for the te dienen om het resultaat te bekijken

Vereisten voor een geldige DSAR Om tijdig te kunnen reageren op de toegangsaanvragen van een gegevenssubject, moet het gegevenssubject: • Zijn/haar aanvraag indienen met behulp van een formulier voor toegangsaanvraag van een gegevenssubject. • SDC voldoende informatie geven om zijn/haar identiteit te valideren (om ervoor te zorgen dat de- persoon pass away de informatie opvraagt, het gegevenssubject away from zijn/haar bevoegde persoon is). Factoren die kunnen helpen bij het beperken van de- reikwijdte van een zoekopdracht, zijn onder meer het identificeren van de- waarschijnlijke houder van de informatie (bijvoorbeeld doorway verwijzing naar een specifieke afdeling), de- tijdsperiode waarin de- informatie werd gegenereerd out of verwerkt (hoe korter het tijdsbestek, hoe meer waarschijnlijk dat een aanvraag slaagt) dentro de het specifiek zijn more de- aard van de gevraagde gegevens (bijvoorbeeld een kopie van een bepaald formulier out-of e-emails van binnen een bepaalde afdeling).

Fulfilled inachtneming van de vrijstellingen waarnaar inside dit document wordt verwezen, zal SDC informatie verstrekken aan gegevenssubjecten wiens aanvragen schriftelijk zijn (out-of op een andere methode perish expliciet was toegestaan ??home de- lokale wetgeving), en indien de aanvragen worden ontvangen van een persoon wiens identiteit doorway SDC kan worden gevalideerd

Vrijstellingen Een persoon heeft niet het recht op toegang youngster informatie pass away are vastgelegd over iemand anders, tenzij die persoon een gemachtigde vertegenwoordiger try from de- ouderlijke verantwoordelijkheid heeft. SDC is actually niet verplicht om te reageren op aanvragen om informatie, tenzij het voldoende details heeft om de locatie van de- informatie te kunnen identificeren, durante om zichzelf te overtuigen van de- identiteit van het gegevenssubject dat het verzoek indient. Inside the principe zal SDC normaal gesproken niet de- volgende soorten informatie vrijgeven als reactie op een toegangsaanvraag van een gegevenssubject: • Informatie more andere personen – Een toegangsaanvraag van een gegevenssubject kan betrekking hebben op informatie die betrekking heeft op een persoon regarding individuen anders dan het gegevenssubject. Toegang youngster dergelijke gegevens wordt niet verleend, tenzij de- betrokken personen eerder toestemming hebben gegeven voor de- openbaarmaking van hun gegevens into the een van de- hierboven beschreven scenario’s, zoals communicatie van andere gebruikers. • Herhaalde aanvragen – Wanneer een vergelijkbare from identieke aanvraag met betrekking youngster hetzelfde gegevenssubject eerder werd nageleefd binnen een redelijke termijn en wanneer emergency room geen significante verandering is actually opgetreden in de- persoonsgegevens pass away found betrekking youngster dat gegevenssubject worden bewaard, wordt elke aanvraag binnen een periode van drie maanden na de- oorspronkelijke aanvraag als een herhaalde aanvraag beschouwd, durante zal SDC normaal gesproken geen verdere kopie van dezelfde gegevens verstrekken • Openbaar beschikbare informatie – Het bedrijf are niet verplicht kopieen te verstrekken van documenten die zich al for the het publieke domein bevinden, zoals verhalen, forumbijdragen durante andere home meet slovenian ladies gebruikers gegenereerde inhoud. • Meningen gegeven during the vertrouwen away from beschermd home copyrightwetgeving – SDC hoeft geen persoonlijke gegevens vrij te geven perish worden bewaard met betrekking youngster een gegevenssubject in de- vorm van een vertrouwelijke of door het auteursrecht beschermde mening. • Bevoorrechte documenten – Alle bevoorrechte informatie bewaard door SDC hoeft niet te worden bekendgemaakt during the reactie op een DSAR. More than het algemeen omvat vertrouwelijke informatie elk document dat vertrouwelijk is actually (bijvoorbeeld een directe communicatie tussen een klant dentro de zijn/haar advocaat) durante dat aangemaakt werd met het oog op het verkrijgen from geven van juridisch advies.

Weigeringen van toegangsaanvragen van een gegevenssubject Er zijn situaties waarin individuen niet het recht hebben om informatie met betrekking child hen te bekijken. Bijvoorbeeld: • Als de- informatie alleen wordt bewaard fulfilled het oog op statistieken of onderzoek dentro de als de- resultaten van het statistische werk out-of onderzoek niet beschikbaar worden gesteld into the een vorm die een van de- betrokken personen identificeert. • Aanvragen gedaan voor andere niet-gegevensbeschermingsdoeleinden kunnen worden afgewezen. Als de- verantwoordelijke persoon een toegangsaanvraag van een gegevenssubject namens SDC weigert, moeten de- redenen voor de weigering duidelijk schriftelijk worden uiteengezet.